Kebeb wilda
Soprano sponsorem Festiwalu Trillme w Poznaniu
21 września 2016
Kebeb wilda
Dlaczego pizza jest okrągła?
29 listopada 2016

Urodzinowy konkurs!

Kebab Soprano

Z okazji naszych pierwszych urodzin mamy dla Was konkurs! Zasady są bardzo proste, a poniżej znajdziecie cały regulamin.

REGULAMIN KONKURSU

§ 1  POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs jest organizowany pod tytułem „Pierwsze Urodziny Soprano” i jest zwany dalej: „Konkursem”.
 2. Organizatorem Konkursu jest Restauracja Soprano Pizza&Kebab&Grill mieszcząca się przy ul. Opolskiej 16, Poznań.
 3. Udostępnianie prac konkursowych oznacza akceptację jego warunków wyrażonych w niniejszym regulaminie.
 4. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.

§ 2 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem Konkursu (zwany dalej: „Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:
 2. a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych i jest fanem profilu Restauracji Soprano Pizza&Kebab&Grill na Facebooku.
 3. b) Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.

Przez Fana rozumie się osobę, która kliknęła „Lubię to” na oficjalnym profilu Restauracji Soprano Pizza&Kebab&Grill i tym samym zyskała status Fana;

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
 2. a) Osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1. oraz zaakceptować niniejszy regulamin.
 3. b) Chcąc wziąć udział w konkursie Uczestnik musi umieścić pod wyznaczonym przez Organizatora postem konkursowym na profilu społecznościowym Soprano Pizza&Kebab&Grill zdjęcie, które ukazywać będzie restaurację lub serwowane przez nią dania.

§ 3  TERMINY

 1. Konkurs trwa od 17.10.2016r. do dnia 30.10.2016 r.
 2. Autorzy najpopularniejszych zdjęć zostaną ogłoszeni 31.10.2016r. za pomocą profilu Restauracji Soprano Pizza&Kebab&Grill  w serwisie Facebook.

§ 4 WYŁONIENIE ZWYCIĘZCÓW ORAZ NAGRODY

 1. 3 autorów zdjęć konkursowych, które otrzymają największą liczbą ‘lików’ przyznaną przez fanów na profilu społecznościowym Facebook wygrywa nagrody.
 2. Nagrodami w Konkursie są:

1 miejsce: Voucher o wartości 100 zł do wykorzystania w Soprano Pizza&Kebab&Grill

2 miejsce: Voucher o wartości 60zł do wykorzystania w Soprano Pizza&Kebab&Grill

3 miejsce: Voucher o wartości 40zł do wykorzystania w Soprano Pizza&Kebab&Grill

Vouchery można wykorzystać w lokalu lub składając zamówienie na dowóz (w rejonach obsługiwanych przez restaurację) do końca 2016 roku. Przekazane zwycięzcom vouchery będą w nominałach 20zł. Przy zapłacie za zamówienie voucherem restauracja nie wydaje klientowi reszty w gotówce. Voucherów nie można wymienić w lokalu na gotówkę.

 1. Przyjmuje się, że osobą uprawnioną do odbioru nagrody jest osoba, której dane wskazane są w zgłoszeniu jako Uczestnik. Dopuszcza się możliwość przyznania pisemnego upoważnienia przez Uczestnika, na mocy którego („Osoba upoważniona”) otrzyma prawo do odebrania nagrody. O formularz należy się ubiegać drogą mailową.
 2. Jeśli Uczestnik nie może sam odebrać nagrody ani upoważnić osoby trzeciej do odbioru w jego imieniu, nagroda może za zgodą Uczestnika zostać wysłana pocztą.

§ 5 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu konta poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego, jak i adresu zamieszkania w uzasadnionych przypadkach niezbędnych do przekazania nagrody.
 2. Zgłoszenie prac do Konkursu jest równoznaczne z udzieleniem zgody na przetwarzanie podanych przez Uczestnika danych osobowych (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz.U. z 1997 Nr 133 poz. 883) w celu przeprowadzenia niniejszego konkursu, a także zgody na wykorzystanie zdjęć przez Organizatora.
 3. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy restauracji Soprano Pizza&Kebab&Grill
 • § 6  PRAWA ORAZ MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA NADESŁANYCH PRAC
 1. Każdy Uczestnik oświadcza, że jest autorem i posiadaczem pełni praw autorskich oraz majątkowych do prac zgłaszanych do Konkursu.
 2. Zgłoszenie prac do Konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przekazaniem majątkowych praw autorskich na rzecz Organizatora oraz zgodą na nieodpłatne prezentowanie zdjęć na wystawach, w druku oraz w Internecie nie ograniczonym czasowo oraz terytorialnie.
 3. Osoba zgłaszająca zdjęcia do Konkursu bierze odpowiedzialność za zgodę dotyczącą wykorzystania wizerunku osób występujących na zdjęciach.

§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przerwania lub odwołania Konkursu z przyczyn niezależnych od Organizatora.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w dowolnym momencie jego trwania dokonując przy tym wszelkich starań, aby nie wpłynęło to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.soprano.net.pl

Zapraszamy na nasz profil Soprano Pizza&Kebab&Grill na facebooku!

Comments are closed.